Vad innebär det att vara medarbetare?

På samma sätt som arbetsgivaren och chefer har skyldigheter gentemot medarbetarna och dess rättigheter, har även medarbetare skyldigheter som ingår i anställningen.

Anställningsavtalet

När medarbetare och chef eller annan företrädare för arbetsgivaren undertecknar ett anställningsavtal, har medarbetaren tackat ja till ett visst arbetsinnehåll och till en överenskommen lönen.

Medarbetarens skyldigheter och åtaganden, vilka inte framgår direkt ur ett anställningsavtal eller en arbetsbeskrivning är att medarbetaren ska:

 • utföra arbete
 • följa ordningsregler som gäller för verksamheten (exempelvis att passa arbetstider, sköta  flexen, följa rutiner vid sjukfrånvaro, sköta rapporteringsrutiner för arbetet, med mera)
 • följa arbetsmiljöregler som gäller för verksamheten
 • samverka och samarbeta (vad detta innebär beskrivs och preciseras av verksamheten)
 • vara lojal mot arbetsgivaren, kollegor och verksamhet*

Dessa åtaganden och skyldigheter ingår i alla anställningar och återfinns i Arbetsdomstolens praxis, d.v.s inte uttryckligen i våra kollektivavtal.  Om medarbetaren inte uppfyller åtagandena innebär det ett brott mot anställningsavtalet och det kan vara grund för disciplinpåföljd, uppsägning av personliga skäl eller avsked.

Kollektivavtalet

I Allmänna bestämmelser, som är en del av det kollektivavtal som reglerar bland annat förhållandet mellan Malmö Stad och medarbetare finns ytterligare förtydligande om vad som ingår i att vara anställd. Medarbetare ska utföra de arbetsuppgifter som framgår av medarbetarens gällande anställningsavtal och de åligganden i övrigt (se stycket ovan), som är förenade med anställningen. Om behov finns är medarbetaren dessutom skyldig:

 • att vikariera för annan arbetstagare hos arbetsgivaren och därvid helt eller delvis utföra även egna arbetsuppgifter,
 • att byta schema eller förskjuta arbetstiden,
 • att arbeta utöver fastställd arbetstid samt att fullgöra jour och beredskap,
 • att genom en förflyttning byta arbetsplats.

Malmös stads personalpolicy

Gemensamt för alla verksamheter är att ge Malmöborna service av hög kvalitet. Det ställer krav på oss och våra verksamheter. Omvärlden förändras i allt snabbare takt. Vi måste ständigt vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla vår organisation och våra verksamheter till nytta för Malmöborna.

Som medarbetare i Malmö stad:

 • tar du ansvar för din möjlighet till inflytande och är delaktig i syfte att utveckla verksamheten,
 • bemöter du alla med respekt,
 • bidrar du till utvecklingen av jämställdhet och mångfald på din arbetsplats,
 • tar du egna initiativ för att utvecklas i ditt arbete och använder din kompetens för att utveckla verksamheten,
 • bidrar du med konstruktiv kritik som leder till utveckling,
 • bidrar du till en god arbetsmiljö,
 • tar du ansvar för din hälsa och säkerhet i arbetet,
 • arbetar du för att uppfylla de mål som gäller inom din verksamhet.


* Att vara lojal menas att:

 • följa de sekretessregler som gäller för arbetsplatsen samt verka för fattade beslut.
 • inte bedriva bisyssla som kan anses konkurrera med verksamheten, som kan vara arbetshindrande eller förtroendeskadlig.
 • det är heller inte lojalt att tala illa om arbetsgivaren och kollegor.

Som offentligt anställd  har du alltid yttrande- och meddelarfrihet.

___________________________________________________________________

Allmänna bestämmelser

Personalpolicyn