Schemaändring, förskjuten arbetstid, övertid och mertid

När det sker förändringar i verksamheten exempelvis vid frånvaro, tillfälligt utökat behov eller planerad utbildning är det viktigt att du som chef arbetar aktivt med den kortsiktiga bemanningsplaneringen.

För att hantera tillfälliga förändringar och tillfälligt utökat behov av arbetstid kan du som chef tillämpa schemaändring, förskjuten arbetstid eller över- och mertid. Arbetstidsregler ska följas och arbetsmiljön och de ekonomiska aspekterna behöver beaktas.

Riskbedömning av arbetstid

Vid en förändring av arbetstid/schema ska du göra en riskbedömning av arbetstidens förläggning. Du som chef ska vidta de åtgärder som behövs för att motverka att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos medarbetarna. Vid riskbedömning finns en checklistaPDF (pdf, 274.9 kB) och en blankettPDF (pdf, 172.7 kB) att använda.

Schemaändring

Som ansvarig chef har du rätt att göra schemaändring med minst 14 dagars framförhållning för både enstaka dagar, exempelvis att ändra ett dagpass till ett kvällspass och för längre perioder där flera arbetspass förändras. Schemaändring ger inte medarbetaren någon extra ersättning, eventuellt utgår o-tillägg enligt nytt ordinarie schema.

Förskjuten arbetstid

Som ansvarig chef har du rätt att göra schemaändring vid mindre än 14 dagars framförhållning, det benämns då som förskjuten arbetstid. Vid förskjuten arbetstid har medarbetaren rätt till en kompensation. Förskjuten arbetstid tillämpas då den schemalagda arbetstiden förändras, dvs. inte när medarbetarens arbetstid utökas. Exempel på förändring är när ett arbetspass tidigare- eller senareläggs eller när fridag i schemat ändras.

För att förskjuten arbetstid ska vara tillämplig måste chef meddela medarbetaren senast dagen före schemaändringen. Lämnas besked samma dag utgår istället ersättning för mer/övertid för den dagen.

Förskjuten arbetstid gäller inte då medarbetare byter schema med varandra på eget initiativ. Förskjuten arbetstid gäller inte för lärare anställda enligt AB, bilaga M.

Övertid och mertid

Som ansvarig chef har du rätt att vid tillfälligt behov av utökad arbetstid beordra övertid eller mertid. Övertid och mertid ska inte beordras för planerade aktiviteter. Ansvarig chef ska följa medarbetarnas övertid och mertid via HRutan för att säkerställa så att arbetstidslagen följs.

Inlöst övertidsersättning

Vid behov i verksamheten har du som chef rätt att beordra mer- och övertid. Medarbetarens skyldighet att utföra mer- och övertid påverkas inte av om medarbetaren avtalat bort sin rätt till kompensation för övertidsarbete. Se mer i dokument Inlöst övertidsersättning.

Kontakt

Din HR-avdelning

Verktyg & system

HRutan

Stöd & service

HRutanWikin

Processbeskrivning

Arbetstid