Vad ska medarbetarsamtalet handla om?

Ett medarbetarsamtal utgår alltid från medarbetarens uppdrag. Det är viktigt att anpassa samtalet efter respektive medarbetares specifika situation och behov.

Ett medarbetarsamtal spänner över olika tidshorisonter. Det innehåller en tillbakablick på vad som har skett sedan det senaste medarbetarsamtalet, hur nuläget ser ut samt vad som förväntas och kan utvecklas under det kommande året.

Samtalets kärna

Kärnan i samtalet är medarbetarens uppdrag. Här förs en dialog om vilka mål som ska uppnås, medarbetarens bidrag till verksamhetens mål, ömsesidiga förväntningar på uppdraget, om det finns behov av förändringar, medarbetarens ambitioner och utvecklingsbehov samt hur förutsättningarna att göra ett gott arbetsresultat ser ut.

Förutsättningar som påverkar medarbetarens möjligheter att utföra sitt uppdrag kan till exempel vara utmaningar, möjligheter, befogenheter, samarbete och relationer till chef, kollegor och andra.

Relation till lönesamtalet

Förutsättningar för individuell och differentierad lön är att det finns en tydlighet kring vad som ska uppnås samt vilka krav och förväntningar som finns.  Medarbetarsamtalet handlar just om detta; att stämma av hur det har gått, vad som ska uppnås och hur man ska komma dit.  

Genom att knyta ihop mål, ansvar och resultat skapas en koppling till lön och löneutveckling. I lönesamtalet förs en dialog om arbetsinsats och resultat med koppling mellan mål, prestation och lön.