Samverkan

Du som chef ska genom ditt ledarskap skapa förutsättningar för dialog, öppenhet och samverkan. Det innebär bland annat att ha medarbetarsamtal och hålla arbetsplatsträffar med dina medarbetare.

Genom dialog i vardagen, i medarbetarsamtal, på våra arbetsplatsträffar samt i samverkansgrupper utvecklar vi vår verksamhet. Dessa delar och forum utgör tillsammans Malmö stads samverkanssystem.

Kommunikationen mellan och inom de olika delarna i samverkanssystemet har en avgörande betydelse för hur samverkan fungerar. Du som chef kan alltid vända dig till din HR-avdelning för stöd.

Samverkansavtal

Malmö stads samverkansavtal är ett kollektivavtal mellan Malmö stad och de kollektivavtalsbärande fackliga organisationerna. Avtalet har som syfte att skapa förutsättningar för ett positivt arbetsklimat i en god arbetsmiljö med inflytande, delaktighet och utveckling för alla medarbetare.

Samverkansavtalet behandlar även representativt inflytande vilket sker i samverkansgrupp mellan parterna, det vill säga mellan arbetsgivarrepresentanter och fackligt förtroendevalda.

Läs mer om Malmö stads samverkansavtal

Samverkansgrupper

Det finns samverkansgrupper på verksamhets-, förvaltnings- och kommuncentral nivå. Samverkansgrupp på förvaltningsnivå är också skyddskommitté.

Samverkan vid upphandling

Vid upphandling gäller särskilda rutiner för samverkan. Läs mer under Upphandling här på Komin.

Rutin för samverkan vid upphandlingPDF (pdf, 148.6 kB)