Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, är arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra riskbedömning, handlingsplan och åtgärder samt följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Arbetsmiljöprocessen utgör Malmö stads övergripande system för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Grundtanken är att arbetsmiljön ständigt kan och ska förbättras. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del av verksamheten och omfatta alla fysiska, psykologiska, organisatoriska och sociala förhållanden av betydelse för arbetsmiljön. Medarbetare, skyddsombuden och elevskyddsombuden ska ges möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete bidrar till ett hållbart arbetsliv och en sund livsstil samt ger förutsättningar för kvalitet och resultat i verksamheten.

Så startas det systematiska arbetsmiljöarbetet upp

Det systematiska arbetsmiljöarbetet kan startas upp utifrån följande situationer.

Regelbundet förbättringsarbete

Förutsättningarna för arbetsmiljön och arbetsförhållandena är föränderliga och därför behöver ni på arbetsplatsen regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för ohälsa eller olycksfall i arbetet.

Verksamhetsförändring

Genom att ta reda på vilka arbetsmiljörisker en förändring i verksamheten kan innebära kan riskerna åtgärdas i tid. Riskbedömning ska göras innan ändringen genomförs. Det är viktigt att ta hänsyn till arbetsmiljön, dels innan verksamheten kommit igång samt inför förändringar under löpande drift. Skyddsombud ska ges möjlighet att medverka i detta arbete. De förändringar som avses är exempelvis personalförändringar, nya arbetstider, arbetsmetoder, organisationsförändringar, om- och nybyggnation samt ny maskinell utrustning. Verksamhetsförändringar ska behandlas i samverkan.

Krav från Arbetsmiljöverket eller skyddsombud

Arbetsmiljöverket kan efter inspektion ställa krav på arbetsmiljöåtgärder. Vid förändringar i regelverken kan behov uppstå av att göra en ny undersökning och riskbedömning eller av att ändra rutiner. Skyddsombudet kan enligt 6 kap § 6a i arbetsmiljölagen begära att arbetsgivaren undersöker arbetsförhållandena och/eller vidtar åtgärder för att förbättra arbetsmiljön.

När en arbetsskada eller ett tillbud har inträffat

I samråd med berörd medarbetare och skyddsombudet på arbetsplatsen undersöker ni vad som hänt, bedömer konsekvenser och behov av åtgärder, vidtar eventuella åtgärder och följer upp dessa.

Läs mer

Checklista – Riskbedömningar inför förändring av verksamheten

SAM-hjulet

Huvudaktiviteterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet är undersöka, bedöma, åtgärda och följa upp. De brukar illustreras i en cirkel kallad SAM-hjulet och gås igenom nedan.

1. Undersöka arbetsmiljön

Syftet med att inventera riskfaktorer i arbetsmiljön är att uppmärksamma befintliga risker och få ett underlag för att vidta åtgärder som ska leda till en bättre arbetsmiljö. Vid inventering av arbetsmiljörisker är det viktigt att både använda sig av befintliga informationskällor och att göra egna undersökningar av arbetsmiljön.

Att enbart se till riskfaktorer kan begränsa arbetsmiljöarbetet som även handlar om att främja hälsan i arbetslivet. Genom att också inventera och arbeta vidare med friskfaktorerna bidrar vi till möjligheten att skapa en god hälsa och bra arbetsmiljö i Malmö stad.

Kartlägga
För att samla information/kartlägga den arbetsmiljösituation som råder på arbetsplatsen kan ni använda er utav flera olika verktyg och metoder. Det kan vara dagliga undersökningar, arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, samverkan, riskbedömningar och skyddsronder. Det kan också vara olika metoder som att använda sig av statistik utav exempelvis sjukdom, arbetsskador, incidenter, göra enkäter eller genomföra intervjuer. När en kartläggning har gjorts sammanställs och analyseras underlaget för att identifiera riskfaktorer.

Läs mer

Checklista – Områden att tänka på vid kartläggning av fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljöWord (word, 46 kB)

Checklista – Verktyg vid kartläggning av arbetsmiljönWord (word, 47.3 kB)
Checklista – Information om fysisk skyddsrondWord (word, 50.2 kB)                               Checklista – Information om organisatorisk och social skyddsrondWord (word, 51.1 kB)
Checklista – Skyddsrond (Prevent)
Checklista - Kartlägg riskerna för våld och hot (Arbetsmiljöverket)

2. Bedöma arbetsmiljön

När riskerna på arbetsplatsen är undersökta och sammanställda är det dags att göra en riskbedömning. När riskbedömningen genomförs kombineras två faktorer – sannolikhet att risken uppstår och konsekvensen av händelsen. Detta ger vägledning i hur åtgärderna ska prioriteras. Riskbedömningen är viktig hjälp i det fortsatta arbetet med handlingsplanen för arbetsmiljön då det ger en bild av hur åtgärderna bör prioriteras. Det är viktigt att du involverar berörda medarbetare och skyddsombud vid genomförandet av en riskbedömning.

Genomföra riskbedömning
När ni ska göra en riskbedömning är det bra att samla de medarbetare som kan ha synpunkter och information om riskerna till exempel på en arbetsplatsträff. Skyddsombudet ska alltid involveras i dialogen. Tänk på att det vid organisationsförändringar, förändringar av arbetstider och liknande förändringar är extra viktigt att berörda personer får vara med i arbetet med riskbedömningar.

Riskbedömningen kan ge tre olika indikationer;

  • Besluta och dokumentera ingen åtgärd
    Riskbedömningen visar att det inte finns någon risk och därmed tas beslut om att ingen åtgärd ska vidtas. Dokumentation görs i handlingsplanen.
  • Åtgärda direkt
    Arbetsgivaren ska omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsgivaren ska också vidta de åtgärder som i övrigt behövs för att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö.
  • Planera åtgärd
    Åtgärder som inte genomförs omedelbart d.v.s. samma dag eller någon av de närmast följande dagarna, ska antecknas i en skriftlig handlingsplan eller föras in i en reviderad handlingsplan. I handlingsplanen ska anges när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ska se till att de genomförs samt när de ska vara åtgärdade.

Läs mer

Rutin vid riskbedömningWord (word, 56.5 kB)
Blankett/mall – Riskbedömning och handlingsplan för arbetsmiljöåtgärderWord (word, 47.1 kB)

3.Åtgärda arbetsmiljön

De risker för ohälsa och olycksfall som har identifierats vid undersökningarna ska åtgärdas. Ibland behövs en prioritering utifrån hur allvarliga riskerna är. Utgå ifrån handlingsplanen och dokumentera när åtgärderna genomförts.

4.Följ upp arbetsmiljön

När åtgärder på arbetsplatsen genomförts ska detta följas upp, dels för att se att åtgärderna faktiskt genomförts och dels för att se om dessa åtgärder fått önskad effekt. ”Blev det som vi har tänkt, eller kan vi göra på något annat sätt?”

Det systematiska arbetsmiljöarbetet syftar till att skapa en sund och säker arbetsmiljö. När åtgärderna har vidtagits och gett önskad effekt har en sund och säker arbetsmiljö uppnåtts. Om åtgärderna har genomförts men ändå inte bedöms som tillräckliga ska handlingsplanen revideras och de nya åtgärderna genomföras och följas upp.