Arbetsmiljöregler

Arbetsmiljölagen är grundläggande för allt arbetsmiljöarbete och kompletteras av arbetsmiljöförordningen. För den dagliga verksamheten på arbetsplatsen kompletteras lagen av föreskrifter (AFS) och allmänna råd från Arbetsmiljöverket.

Här får du veta mer om vilka lagar och regler som reglerar arbetsmiljöområdet.

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen är en ramlag vilket innebär att den innehåller grundläggande bestämmelser och anger allmänna krav. Den innehåller mycket få precisa regler och anger bara i stora drag vilka krav som ställs på arbetsmiljön och vilket ansvar som olika aktörer, främst arbetsgivaren, har.

I arbetsmiljölagen finns regler om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, samt regler om skyddsombudens verksamhet.

Arbetsmiljölagen utgår från en helhetssyn på arbetsmiljön och beaktar alla de faktorer som är av betydelse för arbetsmiljön, fysiska och organisatoriska såväl som psykiska och sociala.

Arbetsmiljöförordningen

Arbetsmiljöförordningen innehåller kompletterande regler till arbetsmiljölagen, bl.a. bestämmelser om skyddsombud och skyddskommittéer, skyldighet att anmäla allvarliga arbetsskador och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket, skyldigheter att spara vissa dokument etc.

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling består av ett hundratal föreskrifter med beteckningen AFS. De är försedda med årtal och ett nummer, t.ex. AFS 2006:04. Föreskrifterna kompletterar arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen genom att mer i detalj ange krav och skyldigheter beträffande arbetsmiljön.

Socialförsäkringsbalken

I denna ingår lagen om arbetsskadeförsäkring.

Samverkan Malmö stad

Samverkansavtalet Samverkan Malmö stad är ett centralt dokument i arbetsmiljöarbetet. I avtalet står bland annat hur Malmö stad ska arbeta för att skapa förutsättningar för ett positivt arbetsklimat i en god arbetsmiljö med inflytande, delaktighet och utveckling för medarbetaren. Samverkanssystemet ger oss forum och mötesplatser för arbetsmiljöarbetet i form av samverkansgrupper, arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal och rutinerna för samverkan finns reglerade i Malmö stads samverkansavtal.

Läs mer

Samverkansavtal Malmö stadPDF (pdf, 410.1 kB)
Malmö stads samverkansarbete

Centralt avtal om samverkan och arbetsmiljön (nationell nivå)

Avtal om samverkan och arbetsmiljö är ett samverkansavtal mellan SKL och de centrala kollektivavtalsbärande fackliga organisationerna och har ersatt FAS05. Avtalet har ingen bäring på Malmö stads samverkansavtal men det kan vara bra att känna till att avtalet finns.

Läs mer

Centralt avtal om samverkan och arbetsmiljö

Malmö stads arbetsmiljöpolicy

Malmö stads arbetsmiljöpolicy utgörs av avsnittet ”Hälsa och arbetsmiljö” i personalpolicy. Policyn visar Malmö stads övergripande målsättning och viljeinriktning när det gäller arbetsmiljö och i den beskrivs hur arbetsförhållandena ska vara i verksamheten för att förebygga ohälsa och olycksfall och skapa en god arbetsmiljö.

Läs mer

Malmö stads personalpolicy