Arbetsmiljöansvar

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara inordnat i verksamheten. Det som ska göras enligt kommunallagen, reglementen och delegationsordningar behöver därför samordnas med det som arbetsmiljöreglerna kräver. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ske i samverkan med medarbetare, skyddsombud och elever.

Ansvarsfördelning

Alla är delaktiga och ansvariga för arbetsmiljön på en arbetsplats. Det finns också en fastställd ansvarsfördelning som en kommun ska följa gällande arbetsmiljön på arbetsplatsen:

  • Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret där kommunfullmäktige är högsta företrädaren.
  • Respektive nämnd är anställningsmyndighet och har arbetsmiljöansvar vilket innebär att se till att verksamheterna följer lagarna, Malmö stads personalpolicy och arbetsmiljöprocessen.
  • Nämnderna fördelar arbetsmiljöarbetet till respektive förvaltningschef, men behåller ansvaret. Arbetsmiljöarbetet leds alltså i praktiken av chefer.
  • Förvaltningscheferna analyserar behovet av insatser, planerar, genomför och följer upp rutiner i arbetsmiljöarbetet och fördelar arbetsmiljöuppgifter till chefer i organisationen.
  • Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt.
Även om uppgifterna i arbetsmiljöarbetet är tydligt fördelade från nämnden till chefer och nyckelpersoner i verksamheten har nämnden fortfarande ett ansvar. De beslut som fattas i nämnden, till exempel när det gäller resurstilldelning, kan få konsekvenser för tjänstepersoners möjligheter att utföra sina arbetsmiljöuppgifter och leva upp till lagstiftningen.

Chefer

Respektive chef ansvarar för att analysera behovet av insatser och ha goda kunskaper i systematiskt arbetsmiljöarbete för att systematiskt planera, genomföra och följa upp rutiner för arbetsmiljöarbetet.

Medarbetarna

Den enskilde medarbetaren ska medverka och delta aktivt för att skapa en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö i enlighet med befintliga riktlinjer och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Bland annat genom att rapportera risker, ge förslag på åtgärder, lämna synpunkter på det som åtgärdats samt anmäla skador och tillbud till närmsta chef. Medarbetaren ska också följa de föreskrifter som utfärdats och iaktta den försiktighet som behövs för att undvika ohälsa och olycksfall.

Inte bara för medarbetare

Arbetsmiljölagen gäller där ”medarbetare utför arbete för arbetsgivarens räkning”. Lagen likställer bland annat de som genomgår utbildning, det vill säga elever med medarbetare. Den som driver (skol)verksamhet har alltså ett arbetsmiljöansvar för eleverna. Deltagare i praktik, arbetsmarknadsprogram eller som på annat sätt utför uppgifter som liknar förvärvsarbete, omfattas också av lagen.

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Den rättsliga grunden för fördelning av arbetsmiljöuppgifter finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

I vissa fall kan du som chef fördela arbetsmiljöarbetsuppgifter till en medarbetare. Detta görs genom en skriftlig handling som tydligt påvisar arbetsuppgifterna och även innehåller möjlighet för medarbetaren att returnera arbetsuppgifter om befogenhet/resurser brister för att uppgifterna ska kunna utföras.

Straffansvar

Om arbetsgivaren inte lever upp till sitt ansvar kan Arbetsmiljöverket besluta om föreläggande eller förbud, med eller utan vite, mot arbetsgivaren. Beslutet utan vite kan leda till straff, normalt böter och i undantagsfall fängelse. Både tjänstepersoner och nämndpolitiker kan drabbas av straff.

Uppgiftsfördelningen innebär inte att den som får uppgifterna automatisk blir straffad vid en arbetsplatsolycka. Detta ansvar fastställs av domstol i efterhand. Det kan ha stor betydelse om den åtalade fått tydlig uppgiftsfördelning, haft tillräckliga kunskaper, kompetens och befogenheter samt resurser för sina uppgifter. Vid fällande dom är straffpåföljden normalt böter, i undantagsfall fängelse. Både tjänstepersoner och nämndpolitiker kan drabbas av straffpåföljd.