Våld och hot

I Malmö stad ska alla medarbetare känna sig trygga och säkra på sin arbetsplats. Alla medarbetare ska också veta hur de ska agerar och var de kan vända sig om de känner sig utsatta.

Vad är våld och hot?

Våld och hot kan ske på olika sätt; i det direkta mötet, per telefon eller via sociala medier, se vidare i föreskriften Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:02). Människor reagerar olika på en hotfull eller våldsam situation. Det är upp till den drabbade att själv avgöra om en situation känns hotfull eller våldsam.

Om en medarbetare känner sig utsatt

När det kommit till din kännedom att en medarbetare känner sig utsatt för våld och-/eller hot ska du som chef skyndsamt se till att en utredning inleds och se till så att medarbetaren snabbt får hjälp och stöd. Hanterings- och utredningsform bestäms utifrån det aktuella fallet i samråd med din HR-avdelning.

Du som chef har ansvar för att medarbetaren har den kunskap som behövs för att utföra sitt arbete på ett så säkert sätt som möjligt och vid risk för återkommande våld och hot får stöd och handledning. Vid en våld- eller hotsituation ska medarbetaren ha möjlighet att snabbt tillkalla hjälp. Vid behov kan företagshälsovården anlitas som oberoende expertresurs.

Motverka våld och hot

Du som chef ska jobba aktivt för att förebygga och förhindra att våld och hot förekommer på arbetsplatsen. Det är viktigt att ha en kontinuerlig dialog med dina medarbetare för att uppmärksamma om det behövs extra insatser på arbetsplatsen. Att aktivt förebygga risker för våld och hot på arbetsplatsen är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM (AFS 2001:1). Ensamarbete ska inte förekomma vid påtaglig risk för våld och hot.

Riktlinjer och rutiner vid våld och hot

Det finns kommungemensamma riktlinjer och rutiner mot våld och hot. Rutinerna kan även kompletterats med arbetsplatsspecifika rutiner.  Riktlinjer och rutiner vid våld och hot

Förslag på undersökningsmetoder

Checklista för att kartlägga risker för hot och våld, Arbetsmiljöverket

Suntarbetsliv

Forskning om Tackla hot och våld

Arbetsmiljöverket

Psykisk ohälsa, stress, hot och våld, temasida på Arbetsmiljöverkets hemsida
Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2)