Undersök den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Det finns olika verktyg och metoder du som chef kan använda dig av för att kartlägga arbetsmiljön. Valet av verktyg och metod beror på verksamhetens inriktning och risker.

Din, och dina medarbetares, dagliga uppmärksamhet är grunden
för att undersöka arbetsmiljön och få syn på såväl risk- som
friskfaktorer. Därutöver kan du som chef undersöka arbetsmiljön genom arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, riskbedömningar, skyddsronder eller med enkäter eller intervjuer. Statistik om exempelvis sjukfrånvaro, arbetsskador, eller tillbud kan också utgöra ett underlag.

I valet av verktyg och metod är riskbedömningen vägledande. Där verksamheten har störst risker krävs mer fokus än i de delar av
verksamheten som inte har risk för ohälsa. Att enbart se till riskfaktorer kan dock begränsa arbetsmiljöarbetet, som även handlar om att främja hälsan i arbetslivet. Därför är det viktigt att också inventera och arbeta vidare med friskfaktorerna.

Läs mer om om organisatorisk och social skyddsrond.PDF (pdf, 125.1 kB)

Förslag på undersökningsmetoder

Här finns förslag på verktyg du som chef kan använda för att
undersöka och kartlägga den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Nästa steg, efter undersökning, är att genomföra en riskbedömning och vidta åtgärder som du slutligen följer upp.

Organisatorisk och social skyddsrond

Skyddsrond är när du som chef eller den du utsett går igenom verksamheten tillsammans med skyddsombud och eventuella berörda medarbetare. Syftet är att upptäcka vilka risker som finns i arbetet. Skyddsronden kan antingen ske vid ett möte eller att ni går runt tillsammans på arbetsplatsen och tittar och undersöker hur medarbetarna trivs och upplever sitt arbete.

Läs mer om organisatorisk och social skyddsrondPDF (pdf, 125.1 kB)

Medarbetarenkäten

Varje år genomför Malmö stad en medarbetarenkät. Resultatet av den utgör, tillsammans med andra undersökningsmetoder, ett viktigt underlag för dialog och för arbetet med att uppnå god arbetsmiljö och hälsa.

Dialogverktyg och enkäter

  • Piltavlan: dialogverktyg om god arbetsmiljö, Malmö stad Piltavlan kan vara en del av den organisatoriska och sociala skyddsronden och utgörs av en gruppkartläggning där medarbetarna individuellt tar ställning till ett antal påstående. Kartläggningen utgår ifrån vad Arbetsmiljöverket kännetecknar som en god arbetsmiljö.
  • Enkät om orgaisatorisk och social arbetsmiljö, Prevent
    En en gruppenkät som medarbetarna besvarar individuellt. Kartläggningen utgör sedan ett underlag för dialog om fortsatt arbete på exempelvis APT.
  • Enkät om IT-stress, Prevent
    En gruppenkät som medarbetarna besvarar individuellt. Kartläggningen utgör sedan underlag för dialog, på exempelvis APT, om fortsatt arbete. 

Andra checklistor

Mer information från Suntarbetsliv

Verktyg för frisk arbetsplats
Bättre möten
Hur pratar vi med varandra?
Vård i annans hem

Så säger Arbetsmiljöverket

Psykisk ohälsa, stress, hot och våld, temasida på Arbetsmiljöverkets hemsida
Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4
Vägledning till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4

Stödresurser

  • Din chef
  • HR-avdelningen
  • Företagshälsovården