Mål för organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsgivaren ska ha mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Målen ska syfta till att främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa.

Malmö stad har en kommungemensam rutin för att skapa arbetsmiljömål i enlighet med AFS 2015:4. Att ta fram och följa upp arbetsmiljömål sker på flera nivåer inom ramen för förvaltningens samverkansorganisation. Dels på förvaltningsnivå, dels på arbetsplatsnivå respektive avdelnings-/verksamhetsnivå.

Här beskrivs hur arbetet med att ta fram arbetsmiljömål på arbetsplatsnivå ska gå till. För information om arbetet på övriga nivåer se rutinen i sin helhet.

Att ta fram arbetsmiljömål på arbetsplatsnivå 

Genom att arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) får du som chef en samlad bild av hur arbetsmiljön ser ut på arbetsplatsen. Denna bild är utgångspunkten för att ta fram arbetsmiljömål. I arbetet med att ta fram målen ska du som chef föra dialog på en arbetsplatsträff med dina medarbetare om hur arbetsmiljön behöver förbättras och vilka mål som behöver tas fram för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 

Skyddsombudens särskilda kompetens är värdefull att ha med i dialogen. Som underlag använder du resultat från genomförda undersökningar av arbetsmiljön, riskbedömningar, rapportering av tillbud och olyckor samt främjande faktorer mm.

Frågor att ställa till arbetsgruppen när arbetsmiljömål tas fram:

  • Vad har förvaltningen för arbetsmiljömål och vad innebär de för vår arbetsplats?
  • Nuläge – hur ser arbetsplatsens organisatoriska och sociala arbetsmiljö ut?
  • Önskat läge - hur vill vi att arbetsplatsens organisatoriska och sociala arbetsmiljö ska vara?
  • Hur når vi dit? Vad behöver göras?
  • Vad behöver vi fokusera på utöver den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för att skapa en bra arbetsmiljö hos oss?
  • Hur är ovan förankrat hos alla på arbetsplatsen?  

Utifrån svaren på frågorna ovan formulerar ni sedan arbetsplatsens arbetsmiljömål.

I checklistan för uppföljning och planering av SAM på arbetsplatsnivåWord (word, 62.8 kB) dokumenteras vad som behöver göras för att nå dit, vem som är ansvarig, när det ska vara klart och när uppföljning ska ske, såvida din förvaltning inte bestämt att dokumentationen ska ske på annat sätt.

Rutin för att skapa arbetsmiljömål i enlighet med AFS 2015:4

Rutin för arbetsmiljömålWord (word, 49.2 kB)

OSA-kompassen

Information och stödmaterial från Suntarbetsliv

Mål för organisatorisk och social arbetsmiljö

Så säger Arbetsmiljöverket

Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4
Vägledning till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4