Digital arbetsmiljö

När arbetslivet i allt högre grad digitaliseras ställs krav på att undersöka de effekter som uppstår i arbetsmiljön. Att undersöka och riskbedöma den digitala arbetsmiljön är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Medarbetare behöver vara medvetna och ha kunskap om de risker som finns i verksamheten och hur de kan förebyggas.

Beroende på verksamhet kan den digitala arbetsmiljön inkluderas i det befintliga arbetet t.ex. i den fysiska skyddsronden men det kan även finnas behov av att göra en särskild IT-skyddsrond.

Det kan även handla om att undersöka de risker som de möjligheter digitaliseringen medför kan ge upphov till kopplat till det gränslösa arbetslivet.

Val av undersökningsmetod görs tillsammans med medarbetare och skyddsombud.

Definition digital arbetsmiljö

I Arbetsmiljöverkets rapport, digital arbetsmiljö 2015:17 definieras digital arbetsmiljö enligt nedan:

”Den arbetsmiljö, med dess problem och möjligheter av såväl fysisk, psykosocial som kognitiv art, som blir resultatet av att arbetets stödsystem och verktyg digitaliseras”

Checklista - Vad ingår i den digitala arbetsmiljön?PDF (pdf, 124.1 kB)

Verktyg för att undersöka den digitala arbetsmiljön