Om en medarbetare är påverkad av alkohol eller droger på arbetsplatsen

Malmö stad ska vara en trygg och säker arbetsplats som ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, en sund livsstil och god service till Malmöborna. Medarbetare i Malmö stad ska agera professionellt, ha gott omdöme och ta ansvar samt vara representanter för Malmö stad. Ett yrkesutövande fritt från påverkan av alkohol eller droger är därför en självklarhet.

Det akuta skedet

  • Den medarbetare som är påverkad av alkohol eller droger i arbetet ska tas ur arbete. Detta är en skyddsåtgärd för såväl medarbetare som verksamhet. Det är chefens ansvar att det sker under betryggande former. Tala först med medarbetaren och förklara att du uppfattar att vederbörande är påverkad, informera om Malmö stads riktlinjer och rutiner som innebär att det är förbjudet att under arbetstid vara påverkad av alkohol eller droger.

  • Medarbetaren tas tillfälligt ur arbete (avstängning) i enlighet med AB §10 mom. 1 och ska som huvudregel avstå samtliga avlöningsförmåner. Överläggningsskyldighet med berörd facklig organisation föreligger inte vid denna typ av avstängning.

  • Som chef ska du medverka till att medarbetaren genomför provtagning på företagshälsovården. Tidbokning sker enligt förvaltningens rutiner. Dokumentet ”Samtycke till provsvar – enstaka tillfälle”, som finns i processen för rehabilitering, ska undertecknas och MBL-förhandling ska ha ägt rum.

  • HR-avdelning på din förvaltning ska informeras om det inträffade. Informera medarbetaren om möjligheten att få stöd från sin fackliga organisation.

Utredning

  • Första arbetsdagen efter det att medarbetaren tagits ur arbete ska du som chef kontakta medarbetaren för att följa upp händelsen och boka tid för samtal. Medarbetaren ska informeras om möjlighet till facklig medverkan.

  • Samtalet ska hållas i direkt anslutning till händelsen. Det ska föras i utredande och stödjande syfte och på ett respektfullt sätt. Vid samtalet beskriver du som chef din uppfattning om att medarbetaren har ett ohälsosamt bruk av alkohol eller använder droger, och att detta utgör ett allvarligt brott som anställningsavtalet. Medarbetaren ska ges möjlighet att yttra sig över händelsen. HR-konsult bör medverka. Alla händelser, samtal och handlingsplaner dokumenteras i blanketten Utredning av misskötsamhet, se Anställning och lön.

  • Under utredningen av misskötsamheten, måste arbetsgivaren också utreda om det föreligger skäl att fortsatt stänga av medarbetaren från arbetet. Se vidare i processen anställning och lön, Utreda avstängning: https://srvwinhrapp05.intra.malmo.se/2c8/#/model=24ab999d-d36d-464b-b4b0-78cc4f1d0c83

  • Om utredningen av misskötsamhet visar på att det föreligger alkoholsjukdom, fortsätter utredningsarbetet enligt nedan. Om det inte föreligger beroende och rehabilitering inte är aktuell, hanteras misskötsamheten enligt delprocess i Anställning och lön, Hantera misskötsamhet: https://srvwinhrapp05.intra.malmo.se/2c8/#/model=a63179df-1f79-4d45-acaf-e535f8934647