Företagshälsovård - Miljöförvaltningen

Företagshälsovård

Miljöförvaltningen har upphandlad företagshälsovård med företaget Previa  (före detta Manpower Hälsopartner). Företagshälsovården/Previa hjälper till med arbetsrelaterade ärenden. 

Ska du boka tid hos Previa måste du gå via miljöförvaltningens HR-funktion för att få en rekvisition. Du vänder dig till HR-funktionen på förvaltningen.  Efter rekvisition utfärdats och skickats iväg kontaktar Previa dig för en bokningstid. Previa ligger från och med den 26 maj 2016 i Västra hamnen: Masttorget 6.

Vid beställning via rekvisition avses undersökning och fastställande av åtgärdsplan. HR-funktionen ska därefter kontaktas ifall det finns behov av ytterligare tjänster som till exempel åtgärdsprogram, återbesök etc. Undantag för detta medges endast då det föreligger tydlig risk för försämrat tillstånd hos patienten (behov av omedelbar vård).

Personalstöd

Privatrelaterade frågor kan du vända dig till Falck Healthcare med. Miljöförvaltningen anlitar Falck Healtcare, vilket är en löneförmån för dig som medarbetare. Där kan du få vägledning vid psykosociala, privatjuridiska och ekonomiska frågeställningar. Falck Healtcare kan stötta dig, svara dig med särskilt utbildade personer. Läs mer.PDF (pdf, 982.2 kB) Falck Healthcare har också en appPDF (pdf, 236.5 kB).

Hälsoundersökningar

Vart tredje år med (med start 2008) ska företagshälsovården kalla samtliga anställda till en hälsoundersökning. I hälsoundersökningen ingår:
 
-  Hälsoprofilbedömning (HPB)
-  Provtagning
 
Resultatet från hälsoprofilbedömningen meddelas den anställde i samband med undersökningen. Resultatet provtagningen ska meddelas den anställde senast tio arbetsdagar efter provtagningstillfället.   
 
Det övergripande resultatet av hälsoprofilbedömningarna redovisas till förvaltning i en översiktlig skriftlig rapport i samband med att hälsoundersökningarna avslutats.
 
I de fall då hälsoundersökning föranleder ett behov av medicinsk bedömning, åtgärder eller uppföljning ska detta följa rutinerna under rubriken "besök hos företagshälsovården".

Ergonomisk bedömning

Vid behov kan ergonom komma att kallas till arbetsplatserna för en ergonomisk bedömning av en eller flera enskilda arbetsplatser. Den ergonomiska bedömningen skall återrapporteras skriftligt till HR-funktionen senast tio arbetsdagar efter utförd bedömning.

Resultatet av bedömningen ligger till grund för inköp av möbler, hjälpmedel och liknande.

Medarbetare med behov av en ergonomisk bedömning ska kontakta HR-funktionen som gör beställningen.
                     

Rehabilitering

Företagshälsovården ska vid behov medverka vid utredning, bedömning, behandling och uppföljning av anställd i samband med sjukskrivning och rehabiliteringsbehov. Detta ska ske i nära samarbete med HR-funktion, närmsta chef, försäkringskassa samt eventuell andra aktörer.