Företagshälsovård - Fastighetskontoret

Fastighetskontoret har avtal med företagshälsovården Previa (tidigare Manpower Hälsoparter). Avtalet innefattar förebyggande hälsovård, hälsoundersökningar, ergonomisk bedömning, rehabilitering och arbetsmiljöarbete.

Besök hos Previa - företagshälsovård

Besök hos företagshälsovården ska vara arbetsrelaterade (dvs fysiska eller psykosociala besvär som beror på arbetsplatsen och/eller arbetet) och du måste gå via HR-chefen som hjälper dig att boka tid hos företagsläkaren eller annan specialist.

HR-chefen ska därefter kontaktas ifall det finns behov av ytterligare tjänster som t ex åtgärdsprogram, återbesök etc. Undantag för detta medges endast då det föreligger klar risk för försämrat tillstånd hos patienten (behov av omedelbar vård). I akuta situationer kan ansvarig chef kontakta företagshälsovården direkt.

Hälsoundersökning

Vart tredje år erbjuds samtliga medarbetare en hälsoundersökning med provtagning och läkarbesök. Resultatet av undersökningarna kommer att redovisas för medarbetaren samt sammanfattas på gruppnivå och rapporten kan ligga till underlag för olika åtgärder.

I de fall då hälsoundersökningen föranleder ett behov av medicinsk bedömning, åtgärder eller uppföljning ska detta följa rutinerna under rubriken "Besök hos Previa"

Ergonomisk bedömning

En ergonomisk rond görs regelbundet på arbetsplatsen. Vid behov kan ergonom kallas till arbetsplatserna för en ergonomisk bedömning av en eller flera enskilda arbetsplatser. Medarbetare med behov av en ergonomisk bedömning ska kontakta HR-chefen som gör beställningen.

Rehabilitering

Previa ska vid behov medverka vid utredning, bedömning, behandling och uppföljning av medarbetare i samband med sjukskrivning och rehabiliteringsbehov. Detta ska ske i nära samarbete med HR-chefen, närmsta chef, försäkringskassa samt ev andra aktörer.

Arbetsmiljöingenjör

Previas arbetsmiljöingenjör kan vid behov medverka vid ex skyddsronder och utgör en expert inom bl a buller, belysning, ventilation, maskiner och kemikalier samt bistår oss vid om- och tillbyggnader av arbetsplatser. Beställning av tjänster går via HR-chefen.

Psykolog

Previas psykolog kan arbeta på organisations-, grupp- eller individnivå med att kartlägga och analysera problem och ge förslag hur förvaltningen kan förbättra den psykosociala arbetsmiljön. Beställning av tjänster går via HR-chefen.