Förebyggande arbete

Ett förebyggande arbete mot alkohol och droger inkluderar såväl ett aktivt ledarskap utifrån tidiga signaler, vilka kan vara tecken på ett riskfyllt bruk av alkohol eller missbruk av droger, som informationsinsatser i syfte att stödja utvecklingen av en sund och säker arbetsmiljö.

För att nå framgång med det alkohol- och drogförebyggande arbetet är det viktigt att jobba med attityder och förhållningssätt.

Utbildning till chefer samt HR och fackliga representanter/skyddsombud

Förvaltningens chefer ska genom utbildningsinsatser få kunskap om problematiken kring missbruk, det nödvändiga samtalet, förebyggande åtgärder, ansvar, signaler vid missbruk och arbetsmiljöaspekter kopplat till missbruk.

Information på Arbetsplatsträffar och vid introduktion

I det förebyggande arbetet tar du som chef upp riktlinjerna och rutinerna för information och dialog på arbetsplatsträffar samt vid introduktionen av nya medarbetare/inhyrd personal. Vid dessa tillfällen är det också lämpligt att diskutera värderingar och förhållningssätt till alkohol och droger. Här finns ett bildspel som kan användas vid arbetsplatsträffenPowerpoint (powerpoint, 6 MB). I medarbetarsamtalet tar du som chef upp frågor om hälsa. Du kan också i medarbetarsamtalet samtala kring riktlinjerna och rutinerna avseende alkohol och droger med dina medarbetare.

Riskbedömning och handlingsplan för åtgärder

Hur arbetet är organiserat och innehållet i arbetet kan ha en påverkan på bruket av alkohol och droger. Det är därför viktigt att ta hänsyn till sådant som skiftarbete, stress, arbetsuppgifternas krav, sociala kontakter, arbetsförhållanden och tillgång till alkohol och droger när arbetet med att förebygga alkohol och droger planeras. I arbetet med riskbedömning och utformning av handlingsplan ska alla delar av arbetets karaktär vägas in. Till exempel behöver närheten till medicinska preparat/droger vägas in på vissa arbetsplatser eller om arbetets karaktär är särskilt riskfylld såväl för medarbetaren själv som för kollegor eller för de som medarbetaren möter i sitt arbete.

Förslag på åtgärder utförda av externa sakkunniga

Om det förebyggande arbetet, enligt ovan, visar på behov av stöd från sakkunniga utanför den egna organisationen ska sådan hjälp anlitas. Exempel på insatser som kan vara aktuella är:

  • Att anlita företagshälsovården till att utföra hälsoundersökningar/hälsokartläggningar eller använda sig av frågeformulär som inbegriper frågor om alkohol- och drogkonsumtion.
  • Att utföra provtagningar för att förebygga återfall.
  • Att utföra slumpmässiga alkoholtester. Vilket kan möjliggöra tidig upptäckt av missbruk, innan medarbetare utvecklar ett svårt missbruk och tecken blir synliga på arbetsplatsen.
  • Att installera alkolås på bilar, viket minskar risken för såväl medarbetaren själv, för medpassagerare som för omgivningen.