Alkohol och droger

Här hittar du information om Malmö stads riktlinjer och gemensamma rutiner avseende alkohol och droger.

Malmö stad ska vara en trygg och säker arbetsplats som ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, en sund livsstil och god service till Malmöborna. Medarbetare i Malmö stad ska agera professionellt, ha gott omdöme och ta ansvar, samt vara representanter för Malmö stad. Ett yrkesutövande fritt från påverkan av alkohol eller droger är därför en självklarhet.

Att upptäcka och åtgärda bruk av alkohol och droger ger vinster för både individ och organisation. Chefer, medarbetare och skyddsombud har en viktig roll i detta arbete. Förhöjd alkoholkonsumtion eller användande av droger innebär risk för ohälsa, ökad frånvaro, risk för olyckor och arbetsrelaterade skador samt negativa konsekvenser för Malmöborna.

Nedan finner du riktlinjerna och rutinerna i sin helhet.