Styrning och ledning med mål

Malmö stads budget är det övergripande och överordnade styrdokumentet för stadens nämnder och bolagsstyrelser.

Inom de ekonomiska ramar som ges, lagstiftningen och nämndernas reglementen anger kommunfullmäktige kommunfullmäktigemål och uppdrag 2015. Dessa ska sedan omsättas i praktisk handling av nämnder och bolagsstyrelser. Övriga kommunala styrdokument som planer, program, policys och liknande är underordnade målen i budgeten.

Kommunfullmäktigemålen strävar mot att skapa en gemensam riktning och förändring i hela den kommunala verksamheten. Utgångspunkten i ett effektivt arbete kring målen är ett gemensamt gränsöverskridande arbete som kännetecknas av öppenhet, samarbete, samverkan, dialog, kommunikation och tillit. Detta ska prägla nämnder och bolagsstyrelsers arbete med styrning och ledning med utgångspunkt i kommunfullmäktigemålen.

Strävan är att kommunfullmäktiges mål ska gälla för innevarande mandatperiod. Samtidigt ska dessa mål uppnås så fort som möjligt. Inför varje nytt budgetår omprövar därför kommunfullmäktige kommunfullmäktigemålen.

Nämndernas och styrelsernas uppdrag

Varje nämnd och bolagsstyrelse ansvarar för att bidra till att uppnå kommunfullmäktiges mål. Därför formulerar nämnder och bolagsstyrelser, utifrån kommunfullmäktigemålen, egna mål (nämndsmål).

Nämndsmål och indikatorer ska rapporteras till kommunfullmäktige senast i mars 2015.

Ett särskilt arbete med att samordna stadsområdesnämndernas arbete med nämndsmål ska genomföras med stöd av kommunstyrelsen i syfte att nå för alla stadsområdesnämnder gemensamma nämndsmål.

Uppföljning

Nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att följa upp och analysera vad som åstadkommits i förhållande till den målsättning som är beslutad av nämnden eller bolagsstyrelsen. Resultatet på nämndsnivå ska kopplas till respektive kommunfullmäktigemål och redovisas till kommunstyrelsen.