9. En stad med bra arbetsvillkor

Malmö stad ska vara en jämställd och diskrimineringsfri arbetsgivare där tillsvidareanställning och heltid ska vara norm. Med hög kompetens, bra arbetsvillkor för medarbetarna, och ett gott ledarskap som tas tillvara i en lärande organisation, skapar vi kvalitet i Malmö stads verksamheter. Vi ska ha en nära samverkan med de fackliga organisationerna. Det växande Malmö kräver långsiktiga strategier för kompetensförsörjning och arbetsmiljö.

Kommunfullmäktigemål:

Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och ska med hög kompetens och kunskap möta Malmöborna.

Inriktningar 2015:

Vi vill få bort de ofrivilligt delade turerna inom Malmö stad. Andelen timmar som utförs av timavlönade medarbetare ska halveras till förmån för trygga anställningsformer. Vi vill att verksamheterna arbetar utifrån ett personalekonomiskt perspektiv. Försök med förkortad arbetstid som görs i andra kommuner ska följas och effekterna kring personalhälsa och sjuklönekostnader ska uppmärksammas. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska bedrivas i alla våra verksamheter. Planen för jämställd personalpolitik ska följas upp och resultaten av åtgärderna ska analyseras.

I regeringens förslag till statlig budget aviseras förslag om ett arbete med en ny styrning och ledning av offentlig verksamhet där välfärdsprofessionernas kunnande och yrkesetik ska bli vägledande. Malmö stad ska ta en aktiv del i detta nationella arbete.

Uppdrag 2015:
  • Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur de delade turerna kan fasas ut från Malmö stads verksamheter.
  • Kommunstyrelsen ges i uppdrag att aktivt delta i det nationella arbetet med en ny ledning och styrning.
  • Kommunstyrelsen får i uppgift att följa upp försök i andra kommuner med förkortad arbetstid.

Tillbaka