2. En stad för arbete och näringsliv

Malmö ska fortsätta vara en motor i hela regionens näringslivsutveckling. Vi ska därför arbeta aktivt för och värna om både det näringsliv som finns och för att nya företag och branscher etableras i Malmö. Med förbättrad infrastruktur skapas ytterligare möjligheter för att lyfta Skåne och Öresundsregionen som arbetsmarknadsregion. Malmö stad ska, genom samverkan med andra, ge den som står långt från arbetsmarknaden bästa möjliga stöd att bli självförsörjande.  Vi ska verka för schysta villkor, tydliga miljökrav och sysselsättning för arbetslösa och då är samarbete med näringslivet och tydliga upphandlingar viktiga verktyg.

Kommunfullmäktigemål:

Malmöborna ska ha tillgång till en växande arbetsmarknad och ges förutsättningar för självförsörjning.

Inriktningar 2015:

Samverkan mellan stadens verksamheter som arbetar med näringsliv, arbetsmarknad och försörjningsstöd behöver utvecklas för att få fler i arbete och minska försörjningsstödet. Vi vill undersöka möjligheterna att omvandla en del av kostnaderna för försörjningsstöd till ersättning för anställning, delfinansierat med statligt anställningsstöd. I arbetet med att minska försörjningsstödet ska fokus vara på barnfamiljer.

Malmös befolkningssammansättning utgör en global konkurrensfördel. Vi vill utreda hur en stödstruktur kan skapas för småföretag som vill exportera – ett ”lokalt exportråd”.

Vi vill skapa rutiner vid upphandlingar som ska gälla alla nämnder, där vi tar ett starkare politisk grepp kring upphandlingen. När avtal för upphandlade välfärdsverksamheter löper ut ska vi undersöka och jämföra för- och nackdelar med att bedriva verksamheten i egen regi.

Uppdrag 2015:
  • Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda aktörer utreda hur delar av kostnaderna för försörjningsstödet kan omvandlas till ersättningar för anställningar, delfinansierade med statligt anställningsstöd.
  • Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur stödstrukturer kan skapas för småföretag som vill växa och ser möjligheter att exportera.
  • Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram rutiner för hur större upphandlingar ska behandlas politiskt.

Tillbaka