5. En stad för alla

Malmöborna ska kunna känna social och ekonomisk trygghet i vardagen. Socialtjänstens insatser ska bygga på långsiktighet, samverkan och helhetssyn, vara förebyggande och ha barnen i fokus. För den som är hemlös och behöver sociala insatser ska utgångspunkten vara att i första hand lösa den enskildes bostadslöshet. Malmös äldre ska kunna påverka och ha inflytande över sin vardag och i samhället. Mötet med omsorgspersonalen ska präglas av kontinuitet och kvalitet. Personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhällslivet på lika villkor för att främja hälsa och delaktighet.

Kommunfullmäktigemål:

Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemötas med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag och i samhället

Inriktningar 2015:

I regeringens förslag till statlig budget finns medel avsatt för bemanning inom vården och omsorgen. Vi kommer att verka för att de får fullt genomslag i Malmös vård och omsorg.

En fördjupad analys av såväl ekonomin som kvaliteten inom vård och omsorg behövs. Denna ska innehålla en jämförelse både mellan våra stadsområden och med andra kommuner. Utredningen ska bland annat ta upp frågor kring anhörigvård, biståndsbedömning samt tilldelning av platser i särskilt boende. Resursfördelningen till stadsområdena behöver ses över liksom regelverket för att säkerställa att resurserna för särskilda boenden används på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt.

Uppdrag 2015:
  • Kommunstyrelsen ges i uppdrag att göra en fördjupad analys av ekonomi och kvalitet inom vård och omsorg.
  • Kommunstyrelsen ges i uppdrag att analysera och vid behov ta fram en ny resursfördelningsmodell till stadsområdena.
Tillbaka