Budgetprocess

Malmö stads budget är kommunens viktigaste styrinstrument. I budgeten fastställs de övergripande målen och riktlinjerna för verksamheterna. Där fastställs även nämndernas ekonomiska ramar i form av kommunbidrag och investeringsram.

Budgetprocessen inleds cirka ett år innan det aktuella budgetåret med att nämnderna i mars månad lämnar sina budgetskrivelser till kommunstyrelsen.

Budgetskrivelser

Budgetskrivelserna utgör en del av underlaget för kommunledningens prioriteringar i det kommande budgetarbetet. I budgetskrivelsen anger nämnden hur den ska arbeta för att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Nämnden gör också en bedömning av verksamheten och ekonomin för budgetåret.

Budgetberedning

Som förberedelse till kommunledningens beredning av budgeten ingår att kommunstyrelsens ordförande i mars/april sammanträffar med respektive nämnds ordförande. Därefter sker en genomgång med kommunstyrelsen av de ekonomiska förutsättningarna och angelägna verksamhetsfrågor, den så kallade budgetberedningen. Under maj månad beslutar kommunstyrelsen om ett förslag till Malmö stads budget.

Budgetbeslut

I juni månad fastställer kommunfullmäktige budgeten. Därefter kan nämnderna påbörja arbetet med att utarbeta och förankra sin budget. Nämndens budget innehållande nämndsmål, plan för verksamhet och ekonomi lämnas till stadskontoret i december månad, d v s innan budgetåret påbörjas.

Ovan angivna tidpunkter kan variera något mellan åren. Vid valår sker en förskjutning av tidplanen. För respektive år fastställer kommunfullmäktige senast i december månad en tidplan för bokslut, uppföljning och budget för nästkommande kalenderår.