Frågor & svar om ledarskapet

Det finns mycket att förhålla sig till i ledarskapet. Här resonerar vi lite kring viktiga delar i uppdraget som chef i Malmö stad.

Vad har jag att förhålla mig till som chef i Malmö stad?

Att vara chef i Malmö stad innebär att leda och agera utifrån organisationens värdegrund. Att "leva värdegrunden” innebär att den genomsyrar hur vi arbetar och förhåller oss till varandra, internt såväl som externt. Den ska fungera som en kompass för var och en av oss.

Malmö stads värdegrund och personalpolicy

Respekt: Att visa ödmjukhet, vara lyhörd och att ha fokus på individen.

Engagemang: Att skapa energi och förutsättningar för att ge ”det lilla extra” och att stimulera till att våra mål nås.

Kreativitet: Om nytänkande, att våga ta initiativ och att utveckla kvaliteten i vårt arbete.

Malmö stads personalpolicy är en grund för hur vi förhåller oss till varandra.  

Kultur vi vill skapa och bidra till

Som chef har du en viktig uppgift att skapa förutsättningar genom:

  • Att skapa delaktighet och involvering.
  • Att bygga goda relationer och att arbeta i nätverk - internt och externt.
  • Att engagera, skapa energi och göra sammanhangen meningsfulla genom att beskriva helheten.
  • Att skapa tillit och mod, eftersom det föder kreativitet och nytänkande. Att våga prova nya idéer är en förutsättning för att utveckla kvaliteten i vårt arbete.

Att skapa meningsfulla sammanhang – vad innebär det?

I takt med att komplexiteten i omvärlden ökar, ökar också kraven från omvärlden på våra verksamheter. Idag behöver alla medarbetare förstå och ha insikt om hur hens uppdrag skapar värde för Malmöborna. Många gånger måste beslut i olika frågor fattas nära dem vi är till för. Det ställer krav på att varje medarbetare kan och vill ta ansvar. Det ställer i sin tur krav på ledarskapet. Som ledare behöver du skapa en förståelse för helheten, så att varje enskild individ ser sitt bidrag till de övergripande målen.

Förståelse för helheten (det holistiska perspektivet) är viktigt – vad innebär det och varför är det så viktigt?

Att tänka holistiskt är att koppla ihop delarna och att tänka systemiskt - att vi ständigt både påverkar och påverkas. Det handlar om viljan och förmågan att bidra till helheten. Helhetsperspektiv handlar om att ständigt utvärdera beslut och förstå hur dessa påverkar andra delar av verksamheten samt samhället i stort. Det handlar också om att se vinsten med att arbeta över verksamhetsgränserna, hur det leder till bättre resultat och skapar lärande.

Om utveckling, förnyelse och att driva förändringar

För att möta Malmöbornas behov måste vi också hela tiden ifrågasätta, förnya och utveckla vår organisation och våra verksamheter. Med nya utmaningar behöver vi se nya möjligheter, tänka i nya banor och uppmuntra kreativitet. Detta ställer också krav på ledarskapet – att varje dag leda förändring och utveckling. Det är viktigt att som ledare skapa tillit och ingjuta mod, så att vi vågar tänka nytt. 

Att leda är att kommunicera

Ledarskapet är djupt förknippat med förmågan att kommunicera. En ledare behöver förmedla organisationens budskap så att medarbetarna känner att de bidrar till att nå de övergripande målen. En ledare ska kunna sätta aktuella frågor i ett sammanhang och förklara bakgrund, orsak och hur det eventuellt kan påverka verksamheten. Förmågan att översätta, formulera och kommunicera budskap har stor betydelse för medarbetarnas engagemang. Ledare behöver skapa goda förutsättningar för samarbete, samverkan och lärande genom sitt ledarskap och sin kommunikation.

Sammanfattningsvis - vad handlar ledarskapet om?

Att utveckla; vilket t.ex. handlar om att coacha, ge konstruktiv återkoppling på resultat och att uppmuntra till kreativitet, förändringsvilja och problemlösning.

Att interagera; vilket bl.a. handlar om att skapa öppenhet och vara närvarande.

Att strukturera; vilket bl.a. handlar om att tydliggöra mål och förväntningar samt att tillsammans med medarbetarna skapa mening.

Att representera; vilket t.ex. handlar om att företräda verksamheten, omvärldsbevaka och att nätverka.

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta Ledarcentrum på HR-strategiska avdelningen på stadskontoret.