Spår

Det gemensamma utvecklingsspåret för Biblioteken i Malmö under 2019 är Tillgänglighet och går under projektnamnet Bibliotek utan hinder.

Bibliotek utan hinder

Under 2018 sökte BiM Stärka bibliotek-medel och beviljades 2,8 miljoner från Kulturrådet för att förstärka vårt tillgänglighetsarbete. Detta blev startskottet för BiMs första gemensamma utvecklingsspår. Under 2019 kommer BiM ta ett helhetsgrepp kring arbetet med tillgänglighet och skapa en överblick över vilka utmaningar som finns och förbättringar som behöver göras på biblioteken. Vi kommer att utveckla gemensamma arbetssätt och metoder för arbetet och stärka personalens kompetens inom området.

Konkreta insatser

I Stärkta bibliotek-ansökan beviljades även medel för några konkreta insatser inom olika verksamhetsområden och på olika bibliotek. Dessa är bland andra:

  • Inköp av olika typer av hjälpmedel som talsyntes till alla bibliotek, daisyspelare för utlån, hjälpmedel för förstoringar och portabla hörslingor.
  • Översyn av biblioteksmiljön ur ett tillgänglighetsperspektiv. Test på tre områdesbibliotek med fokus på enkla, kostnadseffektiva lösningar: Rosengård, Husie och Kirseberg.
  • Översyn av tryckt information/marknadsföring, webbsida och andra digitala kanaler samt skyltning och orientering i lokalerna.

Samordning och koordinatorsgrupp

Arbetet samordnas av en projektledare på 50 procent. Till sin hjälp har den en arbetsgrupp bestående av sex koordinatorer på 10 procent.

Koordinatorsgruppen består av Charlotta Westerberg, Limhamnsbiblioteket, Ewa Skogsblad, Rosengårdsbiblioteket, Gabriella Kaage, Husiebiblioteket, Johan Odén, Bellevuegårdsbiblioteket, Niclas Paulsson Barn & Unga, Stadsbiblioteket, Ronny Largenfalk, Rosengårdsbiblioteket.

Projektledare rekryteras under början av 2019.

 

För mer information kontakta ansvarig chef: Karin Ahlstedt