Utvecklingsarbete inom BiM

Utvecklingsarbete kopplat till nämdsmål och åtagande för BiM drivs antingen som uppdrag, utvecklingsspår eller utvecklingsteam. På denna sida får du information om vad de olika formerna för utvecklingsarbete innebär samt en översikt över det utvecklingsarbete BiM just nu arbetar med.

Utvecklingsorganisationen beskriver en struktur för att tillmötesgå
våra åtaganden och skapa innovation i det dagliga arbetet. Syftet med utvecklingsorganisationen är att:

 • Skapa förutsättningar för innovation i hela organisationen
 • Skapa förutsättningar för innovation i vårt dagliga arbete
 • Skapa förutsättningar för medarbetare att känna motivation och lust att vara delaktiga i utvecklingsarbetet.
 • Skapa organisatoriska förutsättningar för både användarorienterad och strategisk utveckling
 • Skapa förutsättningar för att samordna, synliggöra och effektivisera utvecklingsprocesser i organisationen.

Utvecklingsorganisationen består av tre delar:

 • Spår
 • Uppdrag
 • Utvecklingsteam

Spår

Ledningsgruppen initierar strategiska utvecklingsspår.
Ett spår är ett utvecklingsområde som på något sätt berör hela
organisationen, och är tongivande under året vad gäller både
verksamhets- och kompetensutveckling. Spår är:

 • Strategiska
 • Centralt samordnade
 • Organisationsövergripande
 • Fördjupande
 • Initierade av ledningsgruppen

Uppdrag

Konkreta åtaganden som kan tillskrivas ett tydligt ansvar lämnas som
ett specifikt uppdrag till berörd chef.

Utvecklingsteam

Utvecklingsteam är användarorienterade utvecklingsprocesser nära
den vardagliga verksamheten. Team formas runt prioriterade mål
(åtaganden) och målgrupper och får i uppdrag att arbeta fram
lösningar med utgångspunkt i användarens behov. Kärnan är ett tydligt
syfte och mandat – och storleken på gruppen som gör att alla känner
ansvar, men ingen känner sig ensam i det. Utvecklingsteam är:

 • Behovsorienterade
 • Decentraliserade
 • Identifierade av medarbetare
 • Laborerande